Trebam informaciju

Dječji doplatak

Uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu

 

Prema važećem Zakonu, pravo na doplatak za djecu može se ostvariti pod slijedećim uvjetima:

 • da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom, te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva
 • da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta u pogledu državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske,
 • da ukupni dohodak, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini, po članu kućanstva, mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice (trenutno je to 1663 kune po članu)
 • da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu  s djetetom

 

Utvrđivanje dohodovnog cenzusa/ukupnog dohotka

Ukupni dohodak kućanstva jest zbroj oporezivih dohodaka i drugih primitaka koje ostvari korisnik i članovi njegovog kućanstva.

Oporezivi dohotci su:

 • dohodak od nesamostalnog rada (plaće)
 • dohodak od samostalne djelatnosti ( obrt, slobodna zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva)
 • dohodak od imovine i imovinskih prava
 • dohodak od kapitala
 • dohodak od osiguranja
 • drugi primitci – mirovine ostvarene u inozemstvu, plaća ostvarena kod poslodavca za rad u inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u upravnom postupku utvrđuje ukupni dohodak kućanstva na osnovi potvrda isplatitelja prihoda u kojima će biti naveden ostvareni prihod, umanjen za svotu doprinosa, poreza i prireza (dakle, uzima se u obzir neto, a ne bruto iznos primanja).

Dohodak od nesamostalnog rada (plaća), naknada zbog bolovanja, nezaposlenosti, porodiljnog dopusta i sl., dokazuje se potvrdom  isplatitelja tog dohotka, odnosno naknade (poslodavca, Zavoda za zdravstveno osiguranje, Zavoda za zapošljavanje i dr.), a dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, od kapitala, osiguranja ili drugog dohotka dokazuje se potvrdom ili rješenjem nadležne poreze uprave o ostvarenom dohotku od samostalne djelatnosti podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, po službenoj dužnosti, utvrđuje isplaćeno mirovinsko primanje, što znači da podnositelj zahtjeva ne treba dostavljati potvrdu o  isplaćenoj mirovini niti za sebe niti za članove svoje obitelji. Međutim, radi bržeg i ekonomičnijeg postupka, za članove kućanstva koji su korisnici obiteljske mirovine, potrebno je dostaviti mirovinsku uputnicu ili presliku rješenja o priznanju prava na obiteljsku mirovinu.

 

Određivanje iznosa dječjeg doplatka

 

Iznos dječjeg doplatka određuje se ovisno o visini ostvarenoga ukupnog dohotka po članu kućanstva mjesečno. Proračunska osnovica za 2013. godinu iznosi 3326,00 kn (tj. ista je kao i u prethodnoj godini), dok dohodovni cenzus (tj. 50% od proračunske osnovice) iznosi 1663,00 kn. Drugim riječima, da bi se ostvarilo pravo na dječji doplatak, dohodak po članu kućanstva ne smije prelaziti iznos od 1663 kune.

 • ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 543,14 kn, doplatak se određuje u svoti od 299,34 kn

 

 • ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 543,14 kn, a ne prelazi 1119,53 kn, doplatak se određuje u svoti od 249,45 kn

 

 • ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 1119,53 kn, a ne prelazi 1663,00 kn, doplatak se određuje u svoti od 199,56 kn

 

 • za dijete bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili ako im je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se za 25% (prema tome, riječ je o iznosima 374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn, ovisno o kojoj cenzusnoj grupi se radi)

 

 • za dijete s oštećenjem zdravlja, korisniku pripada doplatak za djecu u 25% većoj svoti od pripadajuće svote doplatka (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)

 

 • za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili ako mu je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se za 15%
  (344,24 kn, 286,87 kn ili 229,49 kn)

 

 • za korisnike koji pravo ostvaruju prema članku 34. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, svota doplatka iznosi 374,18 kn

 

 • za djecu s težim oštećenjem zdravlja svota doplatka iznosi 831,50 kn. U ovom slučaju, pravo na doplatak se ostvaruje bez obzira na visinu prihoda koji kućanstvo korisnika ostvaruje, a svota doplatka određuje se u visini od 25% od proračunske osnovice (415,75 kn)

 

 • Pronatalitetni dodatak (za troje ili više djece) – Korisniku uz utvrđeni iznos doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu po 500,00 kn za treće i četvrto dijete. To znači da se, uz određenu ukupnu svotu doplatka određenu rješenjem, korisniku dodaje 500,00 kn ako koristi doplatak za troje djece, odnosno 1000,00 kn  mjesečno, ako koristi doplatak za troje i više djece.

 

Koji su dokumenti potrebni

 

 

Uz zahtjev za prvo priznavanje prava na doplatak za djecu

Za podnositelja zahtjeva:

 • osobna iskaznica – preslika
 • potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusa člana njihove obitelji
 • rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu o čuvanju i odgoju djeteta)

Za djecu za koju se traži doplatak:

Za djecu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja potvrda o školovanju se ne dostavlja

Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:

 • dokaz (nalaz i mišljenje ili rješenje) o postojanju oštećenja zdravlja djeteta
 • dokaz o smrti roditelja
 • dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
 • dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
 • rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja

 

Za članove kućanstva:

 • osobna iskaznica za punoljetnog člana – preslika
 • Izvadak iz matice rođenih, Rodni list ili potvrda o rođenju za maloljetnu djecu za koju se ne traži doplatak

 

Za utvrđivanje ukupnog dohotka :

 • potvrdu isplatitelja prihoda o ostvarenim prihodima podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu/inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije)
 • potvrdu Porezne uprave o oporezivom dohotku
 • mirovinsku uputnicu ili presliku rješenja o mirovini za člana kućanstva.

 

Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja, niti za dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Uz zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu od 1. ožujka svake godine(tzv. prevođenje), dostavljaju se slijedeći dokumenti:

 • potvrdu isplatitelja prihoda o ostvarenim prihodima od nesamostalne djelatnosti korisnika i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu ili  inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije).

 

 • dokaz / izjavu o nastalim promjenama u statusu korisnika i djece

 

 • dokaz / izjavu o nastalim promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva

 

 • potvrdu Porezne uprave o oporezivom dohotku (dohodak od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, od osiguranja i drugog dohotka) nije potrebno dostavljati u slučaju tzv. prevođenja, odnosno produživanja prava.

Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja, niti za dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Dokaz o ostvarenoj plaći ili naknadi iz prethodne godine ne podnosi se za korisnika ili člana kućanstva ako u vrijeme podnošenja zahtjeva više nisu u radnom odnosu, odnosno više ne primaju naknadu, a nisu u radnom odnosu.

Gdje se podnosi zahtjev

 

Zahtjev se podnosi područnoj službi/uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (njihov popis pogledajte ovdje).
Za donošenje rješenja o pravu na doplatak za djecu u prvom stupnju, nadležna je područna služba, odnosno područni ured  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na čijem je području prebivalište podnositelja zahtjeva, dok eventualne žalbe protiv prvostupanjskog  rješenja o pravu na doplatak za djecu, rješava Središnja služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Zagrebu.

Kada se podnosi

 

Postojeći korisnik doplatka za djecu podnosi nadležnoj područnoj službi /uredu dokaze o ukupnom  dohotku kućanstva, ostvarenom u prethodnoj kalendarskoj godini, u svakoj godini do 1. ožujka radi utvrđivanja prava i visine doplatka za tu godinu.

Korisnik doplatka za djecu dužan je nadležnoj područnoj službi/uredu prijaviti svaku promjenu, tijekom godine, radi koje je došlo do promjene u ispunjavaju uvjeta za ostvarivanje prava na doplatak za djecu ili izmjenu svote doplatka za djecu, i to u roku od 15 dana od nastale promjene.

Korisnik je također dužan dostaviti dokaz (školsku potvrdu) o redovitom upisu u školu za djecu koja su navršila 15 godina života. Školsku potvrdu treba dostaviti na dan navršenih petnaest godina života djeteta kao i početkom svake nove školske godine.

Ako korisnik u tekućoj kalendarskoj godini stekne pravo na viši iznos doplatka (npr. zbog povećanja broja djece ili članova kućanstva bez prihoda). korisnik stječe pravo na višu naknadu sa prvim danom idućeg mjeseca nakon prijave nastale promjene.

Kada se u tekućoj kalendarskoj godini poveća ukupni dohodak kućanstva koji uvjetuje gubitak prava na doplatak, pravo se gubi od prvoga dana idućeg mjeseca, od dana nastale promjene.

Kada se u tekućoj, kalendarskoj, godini izmijene činjenice i okolnosti zbog kojih korisniku prestaje pravo na doplatak, o tome se donosi rješenje, a isplata se obustavlja  posljednjeg dana u mjesecu u kojem je došlo do promjene.
Iznimno, kada korisniku doplatka prestaje pravo zbog gubitka svojstva osobe koja može  biti korisnik, ili dijete umre ili izgubi svojstvo za koje je utvrđeno pravo, isplata se obustavlja posljednjeg dana u mjesecu i bez donošenja rješenja, osim kada to korisnik izričito zahtijeva.
Ako se utvrdi da korisnik doplatak za djecu ne koristi za uzdržavanje i odgoj djece, nadležno tijelo socijalne skrbi odredit će isplatu doplatka drugoj osobi i o tome izvijestiti Zavod.
Doplatak za djecu isplaćuje se na tekući račun korisnika, u mjesečnim svotama i to u tekućem mjesecu, za protekli mjesec. Obavijest o datumu isplate u pojedinom mjesecu dostupna je na stranicama Zavoda, kao i u našoj rubrici Vijesti.

Promjene u postupku nakon donošenja novog Zakona (NN 112/12)

 

Odredbom članka 27. Zakona o doplatku za djecu, određeno je da korisnik doplatka za djecu u svakoj godini podnosi nove dokaze o ukupnom dohotku kućanstva ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini, do 1. ožujka tekuće godine (postupak prevođenja), radi utvrđivanja svote doplatka za tu godinu.

Odredbom je određeno da se korisniku doplatka za djecu, ako je nakon novog izračuna ukupnog dohotka, utvrđena ista visina doplatka za djecu za tekuću godinu, ne donosi rješenje, odnosno da se doplatak isplaćuje na temelju ranije donesenog rješenja kojim je utvrđeno pravo na doplatak i visina doplatka. To znači da će se korisnicima kod kojih u postupku prevođenja nije utvrđena promjena u visini doplatka za djecu, određene u prethodnom rješenju, od 1. ožujka 2013. nastaviti isplata doplatka bez donošenja i dostave rješenja za tekuću godinu.

Zavod će i dalje donositi rješenja korisnicima kojima se visina doplatka smanjuje ili povećava, odnosno, Zavod će donijeti rješenje i onim korisnicima koji podnesu prigovor da nepromijenjena svota doplatka od 1. ožujka 2013. nije pravilno određena.
Korisnici koji, u skladu s odredbom članka 27. Zakona o doplatku za djecu, neće dobiti rješenja o prevođenju za 2013. godinu, kao dokaz da ostvaruju pravo na doplatak za djecu u 2013. godini (radi ostvarivanje drugih prava) mogu u nadležnoj područnoj službi/uredu zatražiti rješenje ili potvrdu o pravu na doplatak za djecu u 2013. godini

Izvor: HZMO

 

 

Tagged , ,

Podijeli na društvenim mrežama

Related Posts